سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی

آئین نامه کمیسیون بررسی موارد خاص 

آیین نامه آموزشی

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي  89

آيين نامه دكتري عمومي دندانپزشكي (سال 91)

 آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني- كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته

اصلاحيه آيين نامه آموزشي درخصوص شرايط تغيير رشته در مقاطع كارداني و كارشناسي و دكتري عمومي       20/07/93

قابل توجه دارندگان مدرك كارشناسي رشته هاي پرستاري مراقبت هاي ويژه و مراقبت ويژه نوزادان جهت شركت در آزمون كارشناسي ارشد      22/05/91

 آيين نامه واجدين شرايط شركت در پيش كارورزي

امكان تحصيل مجدد دانش‌آموختگان مقطع كارشناسي درصورت شركت مجدد در آزمون سراسري و قبولي

آيين نامه شرح وظايف كارآموزان دوره دكتراي عمومي پزشكي

 آيين نامه شرح وظايف كارورزان دوره دكتراي عمومي پزشكي     

آيين نامه روش هاي ارزيابي صلاحيت باليني كارآموزان و كارورزان دردوره دكتراي عمومي پزشكي

  آيين نامه جلوگيري از تقلب و تخلف در آزمونهاي ورودي به دوره هاي تحصيلات تكميلي رشته هاي علوم پايه پزشكي وبهداشت و نحوه برخورد با آن

 آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر 

 آيين نامه استاد راهنما 

آيين نامه استاد مشاور

مصوبات

مصوبات نشست‌هاي شوراي پزشكي عمومي

 
 
>