دانشکده پزشکی
 

رشته

مقطع

پزشکی

دکترای عمومی

پرستاری

کارشناسی پیوسته

مامایی

کارشناسی پیوسته

 
 
 دانشکده دندانپزشکی
 

رشته

مقطع

دندانپزشکی

دکترای عمومی

سلامت دهان و دندان

کاردانی

 
 
 دانشکده توانبخشی
 

رشته

مقطع

   
   

گفتار درمانی

کارشناسی پیوسته

فیزیوتراپی

کارشناسی پیوسته

شنوایی شناسی

کارشناسی پیوسته


 
 دانشکده پیراپزشکی
 

رشته

مقطع

   
   

اتاق عمل

کارشناسی پیوسته

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی پیوسته

پرتو درمانی

کارشناسی پیوسته

پرتو شناسی

کارشناسی پیوسته

پزشکی هسته ای

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

هوشبری

کارشناسی پیوسته

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی نا پیوسته

هوشبری

کارشناسی نا پیوسته


 
 دانشکده پرستاری - مامایی رامسر
 

رشته

مقطع

   
   

پرستاری

کارشناسی پیوسته

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته


 
 
 دانشکده پردیس خودگردان
 

رشته

مقطع

   
   

پزشکی

دکترای عمومی

دندانپزشکی

دکترای عمومی

فیزیوتراپی

کارشناسی پیوسته


 
 
 
>

        آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن : 32190601 -0111  فاكس: 32199208-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: M_Amoozesh@mubabol.ac.ir