تقويم نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 95-94 دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بابل

نیمسال

 

زمان انتخاب واحد

 

شروع و پايان کلاس

 

حذف و اضافه

 

حذف اضطراري

 

مدت و تاريخ برگزاري امتحانات

نيمسال اول سال تحصيلي 95-94

روزهای شنبه و یکشنبه

تاریخ16- 15-14-/6/94

روز شنبه تاریخ  21/6/94

 لغایت

چهارشنبه تاریخ 16/10/94

روزهای شنبه و یکشنبه

تاریخ 5-4/7/94

روزهای دوشنبه  و سه شنبه

تاریخ 10-9/9/94

از روز شنبه مورخ 19/10/94

 لغایت

 چهارشنبه 7/11/94

نيمسال دوم سال

تحصيلي 95-94

روزهای شنبه و یکشنبه

تاریخ 9-8-7/11/94

 از روز دوشنبه تاریخ  10/11/94

 لغایت

چهارشنبه تاریخ 25/3/95

روزهای سه شنبه و  چهارشنبه

تاریخ 21-20/11/94

روزهای سه شنبه و  چهارشنبه

تاریخ 15-14/2/95

از روز شنبه مورخ 26/3/95

 لغایت

 چهارشنبه 9/4/95

ترم تابستان

 26/4/95

دوره تابستانی

روز شنبه تاریخ  264//95

 لغایت

چهارشنبه تاریخ 3/6/95

-

-

از روز  شنبه  مورخ 6/6/95

 لغایت

 چهارشنبه 10/6/95

معاونت آموزشي دانشگاه   -  اداره پذيرش و ثبت نام

 

 
 
>

        آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن : 32190601 -0111  فاكس: 32199208-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: M_Amoozesh@mubabol.ac.ir