تقويم نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 96-95 دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بابل

نیمسال

 

زمان انتخاب واحد

 

شروع و پايان کلاس

 

حذف و اضافه

 

حذف اضطراري

 

ارزشیابی

اساتید

 

مدت و تاريخ برگزاري امتحانات

نيمسال اول سال تحصيلي 96-95

ازروز شنبه الی دوشنبه

تاریخ 15-13/6/95

روز شنبه تاریخ 20/6/95

 

چهارشنبه تاریخ 15/10/95

از روز شنبه الی  یکشنبه

تاریخ 4-3/7/95

ازروز دوشنبه الی سه شنبه

تاریخ 9-8/9/95

از روز چهارشنبه الی جمعه

تاریخ17-1/10/95

از روز شنبه مورخ 18/10/95

الی

 سه شنبه 5/11/95

نيمسال دوم سال

تحصيلي 96-95

ازروز دوشنبه الی جهارشنبه

 

تاریخ6-4/11/95

 از روز شنبه تاریخ  9/11/95

الی

دوشنبه تاریخ 22/3/96

از روز شنبه الی  یکشنبه

تاریخ 24-23/11/95

از روز سه شنبه الی  چهارشنبه

تاریخ13-12/2/96

از روز سه شنبه الی سه شنبه

تاریخ23-2/3/96

 

 

از روزچهار شنبه مورخ 24/3/96

الی

 چهارشنبه 14/4/96

ترم تابستان

24/4/96

دوره تابستانی

روز شنبه تاریخ  24/4/96

الی

چهارشنبه تاریخ 1/6/96

-

-

-

از روز  شنبه  مورخ 4/6/96

الی

 چهارشنبه 8/6/96

معاونت آموزشي دانشگاه

 
 
>