***آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مصوب بیست وششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ( فصل اول : شرایط ورود و نام نویسی - فصل هشتم : انتقال و جابجایی -  فصل نهم : دانشجوی میهمان -  فصل دهم :  تغییر رشته )

***  آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی  مصوب بیست وششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ( فصل اول : شرایط ورود و نام نویسی - فصل هشتم : انتقال و جابجایی -  فصل نهم : دانشجوی میهمان -  فصل دهم :  تغییر رشته )
*** آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب بیست و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی  ( فصل اول : شرایط ورود و نام نویسی - فصل هشتم : انتقال و جابجایی -  فصل نهم : دانشجوی میهمان -  فصل دهم :  تغییر رشته )
 
http://dme.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=113&siteid=113&pageid=15810
 
 
>

        آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن : 32190601 -0111  فاكس: 32199208-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: M_Amoozesh@mubabol.ac.ir