معرفی  معاون آموزشی دانشگاه

دکتر نوین نیک بخش

 

فوق تخصص جراحی قفسه صدری، دانشیار دانشگاه

سابقه فعالیت در دانشگاه: از مهر ماه سال 1381

شماره تلفن تماس: 01132190624

آدرس ایمیل:novinsu@hotmail.com

 

 شرح وظایف معاون آموزشی دانشگاه


به استناد بند آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری


(مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


       الف ـ وظایف عمومی: 
       1ـ ابلاغ کلیه مصوبات، مقـررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛
       2ـ تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛
       3ـ ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رییس مؤسسه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر؛
       4ـ پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست موسسه؛
       5 ـ نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها؛
       6 ـ برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویتهای موسسه؛
       7ـ همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه‌های موسسه؛
       8 ـ انجام سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه.       ب ـ وظایف اختصاصی معاون آموزشی دانشگاه:
      
       1ـ اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی؛
       2ـ برنامه‌ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رییسه؛
       3ـ پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی؛
       4ـ اجرای دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت؛
       5 ـ برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی ـ آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی؛
       6 ـ برنامه‌ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم‌انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛
       7ـ اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمندسازی و دانش‌افزایی؛
       8 ـ ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل‌ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی موسسه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت حسب مورد؛
       9ـ برنامه‌ریزی برای ارتقـای مهارتهـای علمـی ـ تخصصـی دانشجویان جهت ورود به‌ جامعه؛ 
       10ـ نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با هماهنگی وزارت متبوع؛


 


 
 
>