دکتر روشنک ثاقبی
شماره تماس :
01132199208
   
 

شرح وظایف و اختیارات مدیر امور آموزشی:

- اداره کلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان Under Graduate دانشگاه

-
مطالعه و اتخاذ تصمیم در جهت ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه و پیشنهاد اصول اجرایی در این زمینه

-
نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های آموزشی

-همکاری و هماهنگی با معاونت فرهنگی و دانشجویی در جهت رفع مشکلات دانشجویان اعم از معرفی دانشجویان به امور مشاوره در صورت نیاز ، کمک به ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و رفاهی دانشجویان

- پیگیری ساخت ، تجهیز و ارتقا فضاها و امکانات آموزشی در دانشکده های تابعه

- ارتباط مستمر با معاونین  و مدیران آموزشی دانشکده های تابعه در جهت بهبود روند خدمات آموزشی

- نظارت و ارزشیابی و آنالیز آزمونهای عملی اجرا شده در دانشگاه

- پیگیری اعتراض دانشجویان در خصوص مشکلات آموزشی

- نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف محوله واحدهای تابعه دانشگاه و دانشکده ها

-
برنامه ریزی کلی و ارایه خط مشی و سایت ها ی آموزشی با توجه به مقررات مصوبه

-
ارایه گزارشات مستمر و ضروری آموزشی به معاون آموزشی دانشگاه

-
ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان  و نحوه تدریس اعضای هیات علمی و ارایه گزارشات لازم به معاون آموزشی دانشگاه

-
برنامه ریزی و نظارت بر امور آموزش و دوره های کوتاه مدت آموزشی دانشگاه

-
تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی و جلسات سیاستگذاری آموزشی دانشگاه و برگزاری جلسات هر دو هفته یکبار به منظورحل و فصل مسایل دانشجویی و دستیاری

-
فراهم نمودن زمینه و برگزاری دوره های آموزشی تقویتی جهت دانشجویان جانباز ، ایثار گر

-نظارت بر رتبه بندی و سطح بندی خدمات آموزشی

 - اخذ مجوز رشته های تحصیلی جدید در مقطع Under Graduate

  

 


 
 
>