مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه: دکتر یوسف یحیی پور
دانشیار گروه میکروبشناسی و ایمنی شناسی

آدرس ایمیل: y.yahyapour@mubabol.ac.ir 

        Uyahyapoor@yahoo.com

 

 
 
>

        آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن : 32190601 -0111  فاكس: 32199208-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: M_Amoozesh@mubabol.ac.ir