مدیر اجرایی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

دکتر سیمین موعودی

پزشک و MPH

سابقه فعالیت در دانشگاه: از سال 1377

سابقه فعالیت در معاونت آموزشی دانشگاه: از اسفند ماه سال 1392

آدرس ایمیل: dr.mouodi@gmail.com

شماره تماس: 01132190624

 
 
>