•1-    طاهره احمدنژاد، کارشناس هیات ممیزه امور اعضای هیات علمی

•2-   فروغ رمضانیان، مسئول امور کارگزینی اعضای هیات علمی

3-   مختار علیجانزاده، کارشناس امور جذب اعضای هیات علمی

4-   حمید مهدی قلی زاده، همکار دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی

 
 
>