کارشناسان واحد تحصیلا ت تکمیلی

* فاطمه رضا زاده                             کارشناس مامایی

* معین شیرزاد                                کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی

>