کارشناسان واحد تحصیلا ت تکمیلی

* فاطمه رضا زاده                             کارشناس مامایی

* معین شیرزاد                                کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی

>

        آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن : 32190601 -0111  فاكس: 32199208-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: M_Amoozesh@mubabol.ac.ir