اداره تحصیلات تکمیلی


کارشناس مسئول واحد


نام ونام خانوادگی: بهاره رضازاده


سمت: کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی


تحصیلات: کارشناس مامائی


تلفن تماس: 32200453-32208143(208)


کارشناس


نام ونام خانوادگی: الهه گرجی


سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی


تحصیلات: کارشناس ارشد علوم تشریح


تلفن تماس: 32208143(208)

 

 

 

 

 

>