تدوین شرح وظایف معاونتهای آموزش بالینی مراکز آموزشی درمانی

تامین نیازمندیهای آموزشی واحدهای تابعه دانشگاه در سال 1393

برگزاری نشستهای اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه با دانشکده­ ها، گروههای آموزشی و معاونتهای آموزش بالینی مراکز آموزشی درمانی تابعه

برگزاری نشستهای اختصاصی و دوره­های آموزش ضمن خدمت ویژه کارکنان آموزشی ستاد معاونت آموزشی، دانشکده­ها و مراکز آموزشی درمانی

ارزشیابی برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد حوزه های تحت پوشش ستاد معاونت آموزشیدانشگاه در سال 1393

 
>