تدوین شرح وظایف معاونتهای آموزش بالینی مراکز آموزشی درمانی

تامین نیازمندیهای آموزشی واحدهای تابعه دانشگاه در سال 1393

برگزاری نشستهای اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه با دانشکده­ ها، گروههای آموزشی و معاونتهای آموزش بالینی مراکز آموزشی درمانی تابعه

برگزاری نشستهای اختصاصی و دوره­های آموزش ضمن خدمت ویژه کارکنان آموزشی ستاد معاونت آموزشی، دانشکده­ها و مراکز آموزشی درمانی

ارزشیابی برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد حوزه های تحت پوشش ستاد معاونت آموزشیدانشگاه در سال 1393

 
>

        آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن : 32190601 -0111  فاكس: 32199208-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: M_Amoozesh@mubabol.ac.ir