مدارک موردنیازجهت اخذگواهی موقت

 

1-اصل وکپی پایان طرح یامعاف ازطرح

2-اصل تسویه حساب صندوق رفاه

3-اصل وکپی کارت پایان خدمت برای آقایان

4-اصل وکپی کارت ملی

5-اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه

6- یک قطعه عکس

7-مبلغ 10000ریال جهت تمبر

*درصورت حضور وکیل یاشخص غیرازدانش آموخته جهت اخذ اصل مدرک ارائه وکالت نامه محضری ضروری میباشد.

     
 
>