مدارک موردنیازجهت اخذدانشنامه مقطع کاردانی،کارشناسی

 

1-اصل وکپی پایان طرح یامعاف ازطرح

2-اصل تسویه حساب صندوق رفاه

3-گواهی انجام کار

1-3:درصورت اشتغال درمطب یادرمانگاه خصوصی با تائید معاونت درمان یامرکزبهداشت منطقه تحت پوشش باذکرشروع وپایان وذکرکلمه تمام وقت یانیمه وقت بودن

2-3:آخرین حکم کارگزینی

4-اصل وکپی کارت پایان خدمت برای آقایان

5-اصل وکپی کارت ملی

6-اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه

7-یک قطعه عکس

8- مبلغ10000 ریال جهت تمبر

9-پروانه دائم جهت رشته های پروانه دار *درصورت اخذگواهی موقت عودت اصل آن الزامی می باشد.

 

**درصورت حضور وکیل یاشخص غیرازدانش آموخته جهت اخذ اصل مدرک ارائه وکالت نامه محضری ضروری میباشد.

***درصورت فارغ التحصیلی درمقاطع پایین ترارائه اصل وکپی مجوزتحویل مدرک ودانشنامه الزامی است. قبل ازمراجعه جهت هماهنگی با تلفن 01132208143یا01132208145داخلی206یا209تماس بگیرید.

     
 
>