مدارک موردنیازجهت اخذدانشنامه مقطع دکتری

 

1-اصل وکپی پایان طرح یامعاف ازطرح

2-اصل وکپی پروانه دائم

3-اصل تسویه حساب صندوق رفاه مقطع دکتری عمومی

4-گواهی انجام کار

1-4:درصورت داشتن مطب خصوصی با تائیدمعاونت درمان یامرکزبهداشت منطقه تحت پوشش باذکرشروع وپایان وذکرکلمه تمام وقت یانیمه وقت بودن

2-4:آخرین حکم کارگزینی

3-4:درصورت ادامه تحصیل گواهی دوره دستیاری

5-درصورت گذراندن ضریب کادرمقطع تخصص ارائه شروع وپایان تعهدات ازمحل انجام خدمت

6-اصل وکپی کارت پایان خدمت برای آقایان

7-اصل وکپی کارت ملی

8-اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه

9- یک قطعه عکس

10- مبلغ 10000ریال جهت تمبر

 

*درصورت حضور وکیل یاشخص غیرازدانش آموخته جهت اخذ اصل مدرک ارائه وکالت نامه محضری ضروری میباشد

**درصورت اخذگواهی موقت عودت اصل آن الزامی می باشد.

***درصورت فارغ التحصیلی درمقاطع پایین ترارائه اصل وکپی مجوزتحویل مدرک ودانشنامه الزامی است قبل ازمراجعه جهت هماهنگی با تلفن 01132208143یا01132208145داخلی206تماس بگیرید

     
 
>