مدارک موردنیازجهت اخذدانشنامه مقطع تخصص

 

1-اصل وکپی پایان طرح یامعاف ازطرح

2-اصل وکپی پروانه دائم

3-اصل تسویه حساب صندوق رفاه مقطع تخصص

4-اصل وکپی پایان ضریب کا

5-اصل وکپی کارت پایان خدمت برای آقایان

6-اصل وکپی کارت ملی

7-اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه

8-یک قطعه عکس

9- مبلغ10000ریال جهت تمبر

10-اصل وکپی دانشنامه مقطع دکتری عمومی

11-اصل وکپی مجوز تحویل مدرک دکتری عمومی

 

*درصورت حضور وکیل یاشخص غیرازدانش آموخته جهت اخذ اصل مدرک ارائه وکالت نامه محضری ضروری میباشد. قبل ازمراجعه جهت هماهنگی با تلفن 01112208143یا01112208145داخلی206تماس بگیرید.

     
 
>