نام و نام خانوادگی

الهه رسولی نژاد

سمت

مسئول اداره برنامه ریزی آموزشی                                        

تحصیلات

کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

شماره تلفن

(213)32208143-5

پست الکترونیک

erasolinejad@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی

زهرا رضاپور

سمت

کارشناس اداره برنامه ریزی آموزشی

تحصیلات

کارشناس مامایی

شماره تلفن

(204)32208143-5

پست الکترونیک

z.rezapoor@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی

سمیه اولادی قادیکلایی

سمت

کارشناس اداره برنامه ریزی آموزشی

تحصیلات

کارشناس ارشد مامایی

شماره تلفن

(204)32208143-5

پست الکترونیک

somayeoladi@gmail.com

 

     
 
>