تقويم نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 98-97 دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بابل

نیمسال

 

زمان انتخاب واحد

 

شروع و پايان کلاس

 

حذف و اضافه

 

حذف اضطراري

 

مدت و تاريخ برگزاري امتحانات

ارزشیابی اساتید

نيمسال اول سال تحصيلي98-97

از روز شنبه تاریخ  3//6/97  الی دوشنبه

5/6/97

از روز شنبه

تاریخ 17/6/97

الی

چهارشنبه12/10/97  

ازروزیکشنبه تاریخ 1/7/97

الی

دوشنبه 2/7/97

از روز سه شنبه تاریخ 6/9/97

الی

چهار شنبه 7/9/97

از روز دوشنبه تاریخ 17/10/97

الی

چهارشنبه 3/11/97  

از روز چهارشنبه تاریخ 6/9/97

الی

چهارشنبه12/10/97

نيمسال دوم سال

تحصيلي 98-97

از روز سه شنبه

تاریخ 9/11/97

الی

پنج شنبه 11/11/97

از روز شنبه تاریخ  13/11/97 الی چهارشنبه 22/3/98

از روز شنبه تاریخ 27/11/97

الی

یکشنبه 28/11/97

از روز سه شنبه تاریخ 17/2/98

الی

چهارشنبه 18/2/98

از روزدو شنبه تاریخ27/3/98

الی

چهارشنبه12/4/98

از روز شنبه تاریخ  4/3/98

 الی

چهارشنبه 22/3/98

ترم تابستان98

 در صورت ارائه در این دانشگاه

از روزشنبه تاریخ  15/4/98

الی

یکشنبه

16/4/98

روز شنبه 22/4/98الی

چهارشنبه 30/5/98

-

-

روز یکشنبه تاریخ 3/6/98

الی

شنبه9/6/98

-

 
 
معاونت آموزشي دانشگاه   -امورپذيرش و ثبت نام
 
 
>