فهرست

معاونين آموزشی دانشگاه از بدو تاسيس تا کنون

معاونين آموزشی دانشگاه از بدو تاسيس تا کنون 
# نام و نام خانوادگی سابقه خدمت رشته تحصیلی رتبه علمی
 

دکتر ابراهيم مکانيکي

9/10/1372 لغايت 1376

تخصص چشم پزشکي

استاديار

 

دکتر عسکري نورباران

1363 لغايت 1365
1368 لغايت 1369 معاون آموزشي دانشکده علوم پزشکي

تخصص جراحي عمومي

استاديار

 

دکتر ناصر جان محمدي

12/9/1367 لغايت 15/6/1368

تخصص ارتوپدي

دانشيار

 

دکتر محمد تقي صالحي عمران

20/6/68 معاون آموزشي دانشکده علوم پزشکي

تخصص قلب و عروق

دانشيار

 

دکتر يداله زاهد پاشا

بهمن ماه 1377 لغايت بهمن ماه 1382

فوق تخصص نوزادان

استاد

 

دکتر مظفر ربيعي

19/11/1382 لغايت 30/11/84

تخصص بيهوشي

استاديار

 

دکتر ناصر قائميان

1/12/84 لغايت 1/6/87

تخصص راديولوژي و سونوگرافي

استاديار

 

دکترمصطفي جوانيان

1/6/87 لغایت 12/11/92

تخصص عفوني

استاديار

 

 دکتر یداله زاهدپاشا

 13/11/92 تاکنون

 فوق تخصص نوزادان

 استاد