فهرست

اداره تحصیلات تکمیلی

   کارشناس مسئول واحد

نام ونام خانوادگی: بهاره رضازاده

سمت: کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

تحصیلات: کارشناس مامائی

تلفن تماس: 32200453-32208143(208)

کارشناس

نام ونام خانوادگی: الهه گرجی

سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی

تحصیلات: کارشناس ارشد علوم تشریح

تلفن تماس: 32208143(208)