فهرست

شرح وظايف اداره تحصيلات تکميلی

1) اجرای مصوبات شورای دانشگاه ، تصميمات هيأت رئيسه ، آئين نامه ها و برنامه های مصوب

2) برگزاری شورای تحصيلات تکميلی دانشگاه طبق جدول زمانبندی

3) پی گيری و انجام مصوبات شورای تحصيلات تکميلی

4) مکاتبات لازم با وزارت متبوع و دانشکده ها در مورد اعلام ظرفيت پذيرش دانشجويان تحصيلات تکميلی

5) ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمون های مقاطع کارشناسی ارشد ، Ph.D  و دکترای تخصصی بالينی  , تخصص دندانپزشکی و فوق تخصصی

6) انعکاس وضعيت تحصيلی دانشجويان به مراجع ذيصلاح طبق مقررات

7) مکاتبات مربوط به کمک هزينه تحصيلی دستياران بالينی و دانشجويان Ph.D

8) بررسی درخواستهای مرخصی تحصيلی ، فرصت تحصيلی اضافی، انصراف ، بازگشت به تحصيل و ... دانشجويان تحصيلات تکميلی

9) پيگيري جهت تاسيس رشته هاي مقاطع تحصيلات تكميلي دانشگاه

10) گزارش وضعيت تحصيلی دانشجويان مورد درخواست جهت طرح در شورای تحصيلات تکميلی و کميسيون بررسی موارد خاص دانشگاه

11) انجام کليه فرايندهای مربوط به تحصيل و دانش آموختگی دانشجويان تحصيلات تکميلی

12) مكاتبات لازم در خصوص تاسيس، گسترش و راه اندازي رشته هاي جديد مقاطع تحصيلي تكميلي با وزارت متبوع در راستای درخواست دانشكده هاي مربوطه

13) نظارت در برگزاری آزمون ارتقاء ساليانه دستياران

14) انجام كليه مكاتبات در خصوص آزمون ارتقاء، گواهينامه و بورد تخصصي و فوق تخصصي 

15) نظارت در برگزاری آزمون جامع دانشجويان دکترای تخصصی ( Ph.D )

16) اعلام پايان دوره دستياران مقطع فوق تخصصي صرفا " به وزرات متبوع جهت شروع تعهدات قانوني

17) مكاتبات مربوط به پرداخت شهريه دستياران مشمول شهريه.

18) بررسی و گزارش کيفيت آموزش در دوره های تحصيلات تکميلی

19) نظارت بر حسن اجرای مقررات و آيين نامه های آموزشی دوره های تحصيلات تکميلی در دانشکده های تابعه

20) تدوين و ارائه گزارش های دوره ای و تحليلی از وضعيت رشته ها، مقاطع و برنامه های آموزشی

21) نظارت بر تدوين جدول زمانبندی آموزشی و برنامه‌های مختلف درسی در سطح دانشکده ها

22) ارسال آيين نامه، مصوبات آموزشي و سرفصل دروس به دانشكده هاي مربوطه.

23) بررسی قوانين و مقررات تصويب شده در مقاطع مختلف تحصيلات تکميلی و ارايه پيشنهادات لازم برای اصلاح و رفع موارد ابهام موجود در مصوبات

24) صدور گواهی اشتغال به تحصيل،همچنين اعلام وضعيت تحصيلی پذيرفته شدگان مقاطع مختلف تحصيلات تکميلی به مراجع ذی صلاح و موسسات درخواست کننده طبق مقررات

25) درخواست تأييديه تحصيلی مقاطع قبلی کليه پذيرفته شدگان مقاطع مختلف تحصيلات تکميلی

26) تنظيم تفاهم نامه هاي آموزشي با ساير دانشگاهها.