فهرست

فرآیندهای جاری تحصیلات تکمیلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

لینک

۱

فرایند استعلام مدت تحصیل دوره دستیاری جهت محاسبه تعهدات رشته پزشکی

۲

فرآیند بررسی صلاحیت عمومی و اخلاقی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه

۳

فرآیند بررسی صلاحیت عمومی و اخلاقی دانشجویان تحصیلات تکمیلی سایر دانشگاه ها

۴

فرآیند بررسی صلاحیت عمومی و اخلاقی متقاضیان حق التدریس