فهرست

فرآیندهای جاری تحصیلات تکمیلی

#

نام و نام خانوادگی

لینک

۱

اعلام رای کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

مشاهده

۲

اعلام وضعیت تحصیلی دانشجو

مشاهده

۳

بررسی اعلام فراغت از تحصیل دانشجو

مشاهده

۴

بررسی و انجام مکاتبات لازم درمورد برنامه های آموزشی و سرفصل دروس

مشاهده

۵

بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو

مشاهده

۶

درخواست فرصت تحصیلی اضافی

مشاهده

۷

دریافت مجوز تاسیس

مشاهده

۸

صدور بخشنامه های داخلی و ارسال به کلیه دانشکده ها

مشاهده

۹

گواهی انصراف دانشجو

مشاهده

۱۰

معرفی به دفتر حقوقی جهت سپردن تعهد محضری یا ضمانت بانکی  به منظور خروج از کشور

مشاهده

۱۱

معرفی نامه جهت خروج موقت از کشور

مشاهده

۱۲

معرفی نماینده جهت آزمون جامع دانشجویان (Ph.D)

مشاهده

۱۳

مکاتبات لازم با وزارت متبوع و دانشکده های تابعه  

مشاهده

۱۴

مکاتبات مربوط به بررسی صلاحیت عمومی

مشاهده

۱۵

موافقت با اعطای مرخصی تحصیلی خارج از آئین نامه آموزشی

مشاهده