فهرست

مدیر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر فرزین صادقی

دکتری تخصصی (PhD) ویروس شناسی پزشکی             

شماره تماس : ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۰۱    --  داخلی ۲۲۰            

 

سوابق اجرایی:

1-مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی (1395-1399)

2-معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی (1399-در حال خدمت)

3- مسئول بسته آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی بابل (1399- در حال خدمت)


تحصیلات دانشگاهی:

1-دکتری تخصصی (PhD) ویروس شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (فارغ التحصیل سال 1393)

عنوان پایانامه دکتری تخصصی (PhD): بررسی وجود ژنوم پولیوما ویروس های انسانی JC،  BKوMCPyV در نمونه های بیماران مبتلا به تومور مغزی و تعیین میزان بیان آنکوژن ویروسی  LTAgو ژن VP1 در این تومورها

2-کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (فارغ التحصیل سال 1389)

عنوان پایانامه کارشناسی ارشد: بررسی ارتباط آلل های آنتی ژن لکوسیت انسانی کلاس II (HLA Class II) با پاکسازی خود به خودی از ویروس هپاتیت C و ایجاد عفونت مزمن HCV در بیماران تالاسمی

3-دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی (در حال گذراندن پایان نامه)

4-دارای مدرک سطح 1،2 و 3 دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مجازی

5-فلوشیپ سنجش و ارزیابی در علوم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مجازی

6-کارشناسی زیست شناسی عمومی


شرح وظایف و اختیارات مدیر امور آموزشی:

- اداره کلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان Under Graduate دانشگاه

- مطالعه و اتخاذ تصمیم در جهت ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه و پیشنهاد اصول اجرایی در این زمینه

- نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های آموزشی

-همکاری و هماهنگی با معاونت فرهنگی و دانشجویی در جهت رفع مشکلات دانشجویان اعم از معرفی دانشجویان به امور مشاوره در صورت نیاز ، کمک به ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و رفاهی دانشجویان

- پیگیری ساخت ، تجهیز و ارتقا فضاها و امکانات آموزشی در دانشکده های تابعه

- ارتباط مستمر با معاونین  و مدیران آموزشی دانشکده های تابعه در جهت بهبود روند خدمات آموزشی

- نظارت و ارزشیابی و آنالیز آزمونهای عملی اجرا شده در دانشگاه

- پیگیری اعتراض دانشجویان در خصوص مشکلات آموزشی

- نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف محوله واحدهای تابعه دانشگاه و دانشکده ها

- برنامه ریزی کلی و ارایه خط مشی و سایت ها ی آموزشی با توجه به مقررات مصوبه

- ارایه گزارشات مستمر و ضروری آموزشی به معاون آموزشی دانشگاه

- ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان  و نحوه تدریس اعضای هیات علمی و ارایه گزارشات لازم به معاون آموزشی دانشگاه

- برنامه ریزی و نظارت بر امور آموزش و دوره های کوتاه مدت آموزشی دانشگاه

- تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی و جلسات سیاستگذاری آموزشی دانشگاه و برگزاری جلسات هر دو هفته یکبار به منظورحل و فصل مسایل دانشجویی و دستیاری

- فراهم نمودن زمینه و برگزاری دوره های آموزشی تقویتی جهت دانشجویان جانباز ، ایثار گر

-نظارت بر رتبه بندی و سطح بندی خدمات آموزشی

 - اخذ مجوز رشته های تحصیلی جدید در مقطع Under Graduate