فهرست

لیست رشته های دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

لیست رشته های دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشکده پزشکی

ردیف

رشته

مقطع

1

پزشکی

دکترای عمومی

 

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی

1

پرستاری

کارشناسی پیوسته

2

مامایی

کارسناسی پیوسته

 

 

 

دانشکده دندانپزشکی

ردیف

رشته

مقطع

1

دندانپزشکی 

دکترای عمومی

 

 

 

 

دانشکده توانبخشی

ردیف

رشته

مقطع

1

گفتار درمانی

کارشناسی پیوسته

2

فیزیوتراپی

کارشناسی پیوسته

3

شنوایی شناسی

کارسناسی پیوسته

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده پیراپزشکی

ردیف

رشته

مقطع

1

اتاق عمل

کارشناسی پیوسته

2

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی پیوسته

3

پرتو درمانی

کارشناسی پیوسته

4

پرتو شناسی

کارشناسی پیوسته

5

پزشکی هسته ای

کارشناسی پیوسته

6

فوریتهای پزشکی

کارشناسی پیوسته

7

هوشبری

کارشناسی پیوسته

8

هوشبری

کارشناسی ناپیوسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده بهداشت

1

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

2

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی نا پیوسته

 

 

 

 

 

 

دانشکده پرستاری مامایی رامسر

ردیف

رشته

مقطع

1

پرستاری

کارشناسی پیوسته

2

بهداشت عمومی

کارسناسی پیوسته

 

 

 

 

 

دانشکده پردیس خودگردان

ردیف

رشته

مقطع

1

پزشکی

دکترای عمومی

2

دندانپزشکی  

دکترای عمومی

3

فیزیوتراپی  

کارشناسی پیوسته

4

پرستاری

کارشناسی پیوسته