فهرست

لیست رشته های دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشکده پزشکی

# رشته  مقطع
۱ پزشکی دکترای عمومی
۲ پرستاری کارشناسی پیوسته
۳ مامایی کارسناسی پیوسته

 

دانشکده دندانپزشکی

# رشته  مقطع
۱ دندانپزشکی  دکترای عمومی
۲ سلامت دهان و دندان کاردانی

 

دانشکده توانبخشی

# رشته  مقطع
۱ گفتار درمانی کارشناسی پیوسته
۲ فیزیوتراپی کارشناسی پیوسته
۳ شنوایی شناسی کارسناسی پیوسته

 

دانشکده پیراپزشکی

# رشته  مقطع
۱

اتاق عمل

کارشناسی پیوسته

۲

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی پیوسته

۳

پرتو درمانی

کارشناسی پیوسته

۴

پرتو شناسی

کارشناسی پیوسته

۵

پزشکی هسته ای

کارشناسی پیوسته

۶

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

۷

هوشبری

کارشناسی پیوسته

۸

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی نا پیوسته

۹

هوشبری

کارشناسی نا پیوسته

 

دانشکده پرستاری مامایی رامسر

# رشته  مقطع
۱ پرستاری کارشناسی پیوسته
۲ بهداشت عمومی کارسناسی پیوسته

 

دانشکده پردیس خودگردان

# رشته  مقطع
۱ پزشکی دکترای عمومی
۲ دندانپزشکی دکترای عمومی
۳ فیزیوتراپی کارسناسی پیوسته