فهرست

مدیر مرکز امور هیئت علمی

دکتر محمد علی جهانی
دکترای تخصصی(Ph.D) مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

شماره تماس: 01132190624