فهرست

کارشناسان مرکز امور هیئت علمی

1-    طاهره احمدنژاد ، کارشناس هیات ممیزه امور اعضای هیات علمی

2-   مختار علیجانزاده ، کارشناس امور جذب اعضای هیات علمی

3-   هاجر حسین نیا ، کارشناس امور جذب اعضای هیات علمی

4-   فروغ رمضانیان ، مسئول امور کارگزینی اعضای هیات علمی

5-   حمید مهدی قلی زاده ، کارگزین اعضای هیات علمی