فهرست

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

 

# عنوان آیین نامه  لینک آیین نامه

آئین نامه دروه های کاردانی کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

آئین نامه پزشکی عمومی

آئین نامه دندانپزشکی

آئین نامه تسهیلات آموزشی شاهد و ایثارگر

آئین نامه کمیسیون بررسی موارد خاص

آیین نامه کمیته منطقه ای

آیین نامه استاد مشاور

شرح وظایف کارآموزان

شیوه نامه برگزاری آزمون های برخط