فهرست

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

ردیف آیین نامه لینک
۱ آئین نامه دروه های کاردانی کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مشاهده
۲ آئین نامه پزشکی عمومی مشاهده
۳ آئین نامه دندانپزشکی مشاهده
۴ آئین نامه انتقال دانشجويان ايرانی از خارج ازكشور مشاهده
۵ آئین نامه تسهیلات آموزشی شاهد و ایثارگر مشاهده
۶ آئین نامه کمیسیون بررسی موارد خاص مشاهده
۷ آیین نامه ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر مشاهده