فهرست

فرآیندهای آموزشی

ردیف

عنوان

لینک

فرآیند برگزاری آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و پیش کارورزی

فرآیند برگزاری آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و پیش کارورزی

فرايند ارائه درخواست به شورای آموزشی دانشگاه

فرايند دریافت گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان

فرآیند صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به سفارتخانه یا معاونت وظیفه عمومی جهت خروج از کشور

فرایند برگزاری آزمون صلاحیت بالینی

فرایند ثبت نام آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

 

ردیف عنوان لینک
۱ فرآیند برگزاری آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و پیش کارورزی مشاهده
۲ فرایند ثبت نام آزمون جامع پیش کارورزی مشاهده
۳ فرايند ارائه درخواست به شورای آموزشی دانشگاه مشاهده
۴ فرايند دریافت گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان مشاهده
۵ فرآیند صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به سفارتخانه یا معاونت وظیفه عمومی جهت خروج از کشور مشاهده
۶ فرایند برگزاری آزمون صلاحیت بالینی مشاهده
۷ فرایند ثبت نام آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی مشاهده