فهرست

فرآیندهای آموزشی

ردیف عنوان لینک
۱ فرآیند برگزاری آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و پیش کارورزی مشاهده
۲ فرایند ثبت نام آزمون جامع پیش کارورزی مشاهده
۳ فرايند ارائه درخواست به شورای آموزشی دانشگاه مشاهده
۴ فرايند دریافت گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان مشاهده
۵ فرآیند صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به سفارتخانه یا معاونت وظیفه عمومی جهت خروج از کشور مشاهده
۶ فرایند برگزاری آزمون صلاحیت بالینی مشاهده
۷ فرایند ثبت نام آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی مشاهده