فهرست

کوریکولوم رشته های موجود

کوریکولوم آموزشی مقطع کاردانی گروه پزشکی

ردیف

عنوان

لینک

کوریکولوم آموزشی مقطع دکترای رشته پزشکی

کوریکولوم آموزشی مقطع دکترای رشته دندانپزشکی

کوریکولوم آموزشی مقطع کارشناسی گروه پزشکی

کوریکولوم آموزشی مقطع کاردانی گروه پزشکی

کوریکولوم آموزشی مقطع کارشناسی ناپیوسته گروه پزشکی

کوریکولوم آموزشی مقطع کاردانی رشته های گروه دندانپزشکی

 

 

ردیف عنوان لینک
۱ کوریکولوم آموزشی مقطع دکترای رشته پزشکی مشاهده
۲ کوریکولوم آموزشی مقطع دکترای رشته دندانپزشکی مشاهده
۳ کوریکولوم آموزشی مقطع کارشناسی گروه پزشکی مشاهده
۴ کوریکولوم آموزشی مقطع کاردانی گروه پزشکی مشاهده
۵ کوریکولوم آموزشی مقطع کارشناسی ناپیوسته گروه پزشکی مشاهده
۶ کوریکولوم آموزشی مقطع کاردانی رشته های گروه دندانپزشکی مشاهده