فهرست

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهی موقت

۱-اصل و کپی پایان طرح یا معاف از طرح

۲-اصل تسویه حساب صندوق رفاه

۳-اصل وکپی کارت پایان خدمت برای آقایان

۴-اصل و کپی کارت ملی

۵-اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه

۶- یک قطعه عکس

۷-مبلغ ۱۰۰۰۰ریال جهت تمبر

*درصورت حضور وکیل یاشخص غیرازدانش آموخته جهت اخذ اصل مدرک ارائه وکالت نامه محضری ضروری میباشد.