فهرست

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهی موقت

      ۱-اصل و کپی پایان طرح یا معاف از طرح

      ۲-اصل تسویه حساب صندوق رفاه

      ۳-اصل وکپی کارت پایان خدمت برای آقایان

      ۴-اصل و کپی کارت ملی

      ۵-اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه

      ۶- یک قطعه عکس

      ۷-مبلغ ۱۰۰۰۰ریال جهت تمبر

 

*درصورت حضور وکیل یاشخص غیرازدانش آموخته جهت اخذ اصل مدرک ارائه وکالت نامه محضری ضروری میباشد.