فهرست

دریافت دانشنامه


1-اصل و کپی پایان طرح یامعاف از طرح

2-اصل تسویه حساب صندوق رفاه

3-گواهی انجام کار
       1-3: در صورت اشتغال در مطب یا درمانگاه خصوصی با تائید معاونت درمان یا مرکز بهداشت منطقه تحت پوشش با ذکر شروع و پایان و ذکر کلمه تمام وقت یا نیمه وقت بودن
      2-3:آخرین حکم کارگزینی

4-اصل و کپی کارت پایان خدمت برای آقایان

5-اصل و کپی کارت ملی

6-اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه

7-یک قطعه عکس

8- مبلغ 10000 ریال جهت تمبر

9-پروانه دائم جهت رشته های پروانه دار

*درصورت اخذ گواهی موقت عودت اصل آن الزامی می باشد.
**در صورت حضور وکیل یا شخص غیر از دانش آموخته جهت اخذ اصل مدرک ارائه وکالت نامه محضری ضروری میباشد.
***در صورت فارغ التحصیلی در مقاطع پایین تر ارائه اصل و کپی مجوز تحویل مدرک و دانشنامه الزامی است. قبل از مراجعه جهت هماهنگی با تلفن 01132208143 یا 01132208145 داخلی 206 یا 207 تماس بگیرید.
1-اصل وکپی پایان طرح یامعاف ازطرح
2-اصل وکپی پروانه دائم
3-اصل تسویه حساب صندوق رفاه مقطع دکتری عمومی
4-گواهی انجام کار
      1-4:درصورت داشتن مطب خصوصی با تائیدمعاونت درمان یامرکزبهداشت منطقه تحت پوشش باذکرشروع وپایان وذکرکلمه تمام وقت یانیمه وقت بودن
     2-4:آخرین حکم کارگزینی
     3-4:درصورت ادامه تحصیل گواهی دوره دستیاری
5-درصورت گذراندن ضریب کادرمقطع تخصص ارائه شروع وپایان تعهدات ازمحل انجام خدمت
6-اصل وکپی کارت پایان خدمت برای آقایان
7-اصل وکپی کارت ملی
8-اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه
9- یک قطعه عکس
10- مبلغ 10000ریال جهت تمبر
*درصورت حضور وکیل یاشخص غیرازدانش آموخته جهت اخذ اصل مدرک ارائه وکالت نامه محضری ضروری میباشد
**درصورت اخذگواهی موقت عودت اصل آن الزامی می باشد.
***درصورت فارغ التحصیلی درمقاطع پایین ترارائه اصل وکپی مجوزتحویل مدرک ودانشنامه الزامی است قبل ازمراجعه جهت هماهنگی با تلفن 01132208143یا01132208145داخلی206 یا 207تماس بگیرید

1-اصل و کپی پایان طرح یامعاف ازطرح

2-اصل و کپی پروانه دائم

3-اصل تسویه حساب صندوق رفاه مقطع تخصص

4-اصل و کپی پایان ضریب کا

5-اصل و کپی کارت پایان خدمت برای آقایان

6-اصل و کپی کارت ملی

7-اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه

8-یک قطعه عکس

9- مبلغ10000ریال جهت تمبر

10-اصل و کپی دانشنامه مقطع دکتری عمومی

11-اصل و کپی مجوز تحویل مدرک دکتری عمومی

 

*درصورت حضور وکیل یاشخص غیرازدانش آموخته جهت اخذ اصل مدرک ارائه وکالت نامه محضری ضروری میباشد. قبل ازمراجعه جهت هماهنگی با تلفن 01112208143یا01112208145داخلی206 یا 207تماس بگیرید.