فهرست

دریافت دانشنامه

به اطلاع متقاضیان گرامی میرساند، دریافت مدارک دانش آموختگان به صورت غیر حضوری و از طریق لینک https://eg.behdasht.gov.ir صورت میپذیرد.