فهرست

معرفی معاون آموزشی دانشگاه

      

دکتر منصور بابایی


سوابق خدمتی :

عضو هیات علمی دانشگاه

مدیر گروه داخلی

رئیس کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید

رئیس واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان آیت الله روحانی   

معاون پژوهشی بیمارستان آیت الله روحانی