فهرست

آیین نامه ها

...

آیین نامه ها لینک آیین نامه
آیین نامه دوره دکترای عمومی پزشکی مربوط به نام نویسی- انتقال و تغییررشته

آیین نامه دوره دندانپزشکی عمومی مربوط به نام نویسی -انتقال -میهمانی و تغییررشته

آیین نامه دوره کاردانی ،کارشناسی پیوسته وناپیوسته مربوط به نام نویسی - انتقال میهمانی وتغییر رشته