فهرست

معاونين آموزشی دانشگاه از بدو تاسيس تا کنون

 

نام و نام خانوادگی

سابقه خدمت

رشته تحصیلی

رتبه علمی

دکتر عسگری نورباران

1363-1367

جراحی عمومی

استادیار

دکتر ناصر جان محمدی

1367-1368

ارتوپدی

استادیار

دکتر محمد تقی صالحی عمران

1368-1369

قلب و عروق

استادیار

دکتر ابراهیم مکانیکی

1372-1376

چشم پزشکی

استادیار

دکتر یداله زاهد پاشا

1377-1382 فوق تخصص نوزادان

دانشیار

دکتر سید مظفر ربیعی

1382-1384 بیهوشی

استادیار

دکتر ناصر قائمیان

1384-1387 رادیولوژی

استادیار

دکتر مصطفی جوانیان

1387-1392 عفونی

استادیار

دکتر یداله زاهد پاشا

1392-1394 فوق تخصص نوزادان

استاد

دکتر نوین نیک بخش

1394-1396 فوق تخصص جراحی توراکس

دانشیار

دکتر پرویز امری مله

1396-1398 فوق تخصص ICU

دانشیار

دکتر فرزان خیرخواه

1398-1400 روانپزشک

استاد

دکتر منصور بابایی

1400 تاکنون فوق تخصص روماتولوژی

دانشیار