فهرست

تماس با ما

32190624-32199208

 

32190601-32208143

32208145

ردیف

نام و نام خانوادگی   پست سازمانی داخلی

1

دکتر منصور بابایی   معاون آموزشی 220
2 دکتر محمد رحیمی   مدیریت تحصیلات تکمیلی 220
3 دکتر فرزین صادقی   مدیریت امور آموزشی دانشگاه 220
4 دکتر محسن کرمی   مدیریت امور هیات علمی 220
5 دکتر محسن محمدی   مدیریت امور تحول  205
6 فاطمه رضازاده    کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی 208
7 مریم حبیبی   کارشناس تحصیلات تکمیلی 208
8 مریم یوسفی   کارشناس اداره پذیرش وثبت نام 202
9 زهرا رضاپور   مسئول اداره برنامه ریزی آموزشی و امتحانات 213
10 آسیه نوری   کارشناس اداره امور برنامه ریزی و امتحانات 213
11 فاطمه رضی نتاج   مسئول اداره فارغ التحصیلان 206
12 زری سلمانی   کارشناس امور دانش آموختگان 207
13 سونیا نظری   کارشناس امور دانش آموختگان 207
14 زهرا اصفهانی   کارشناس اداره دانش آموختگان 207
15 هدی پرویزی   مسئول   فناوری اطلاعات(IT) 155
16  سعیده حسینی   کارشناس فناوری اطلاعات(IT) 155
17 هاجر علیزاده   اپراتور واحد فناوری اطلاعات(IT) 155
18 فروغ رمضانیان   کارگزین هیات علمی  230
19 حمید مهدی قلی زاده   کارگزین هیات علمی  230
20 رستم حیدر تبار   کارشناس هیات جذب 210
22 طاهره احمدنژاد   کارشناس هیات ممیزه 201
23 عباس رمضانپور   کارشناس حق التدریس 210
24 مهدی جعفری   حسابداری 209
25 مریم طاهری   اداره تحول 205
26 سپیده محسنی   اداره تحول 205
27 راحله آقابابانتاج   بایگان الکترونیک 215
28 سید رضا دلیلی   بایگان 215
29 همت امامقلی تبار   بایگان 215
30 محمد مهدی کفایت   دبیرخانه 212
31 زهرا موسوی   دبیرخانه 212