فهرست

شرایط عمومی پذیرش و ثبت نام

کلیه مراحل ثبت نام از طریق وب سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل به نشانی Education.mubabol.ac.ir اطلاع رسانی و به صورت غیر حضوری انجام میپذیرد

این دانشگاه تعهدی در قبال ارائه خوابگاه ندارد.