فهرست

محل و زمان برگزاری آزمون های جامع پیش کارورزی، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی اسفند ماه ۹۹

برای دریافت کارت ورود به جلسه یک ساعت قبل از آزمون حضور در محل برگزاری الزامی است.

# نوع آزمون جامع تاریخ برگزاری ساعت آزمون محل برگزاری
۱ آزمون پیش کارورزی روز  پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۴ ۸:۳۰ صبح سالن امتحانات دانشکده پیراپزشکی
(طبقه اول و دوم)
۲ آزمون علوم پایه پزشکی روز  پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۴ ۱۴ عصر سالن امتحانات دانشکده پیراپزشکی
(طبقه اول و دوم)
۳ آزمون علوم پایه دندانپزشکی روز جمعه ۹۹/۱۲/۱۵ ۱۴ عصر سالن آزمون های الکترونیک
(طبقه همکف دانشکده پیراپزشکی)
  مکان  نقشه گوگل