فهرست

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

...

آغاز ثبت نام در سامانه میهمانی و انتقال برای دانشجویان متقاضى میهمانی و انتقال از روز يك شنبه مورخ ١٤٠٠/٢/٥ لغایت پنجشنبه مورخ ١٤٠٠/٣/٦ مى باشد.
انتقال: 
http://Transmission.behdasht.gov.ir
میهمانی:
http://Guest.behdasht.gov.ir