فهرست

قابل توجه پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی 1401-1400

...

ضمن آرزوی توفیق الهی

  مقتضی است پذیرفته شدگان محترم نسبت به دانلود فرم درخواست تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی از دانشگاه محل تحصیلی قبلی اقدام و رسید پستی مربوطه را بهمراه سایر مدارک به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارائه نمایند.

 

(دانلود فرم) 

اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه