فهرست

درخشش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل در آزمون‌های جامع پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی

کسب رتبه کشوری در شصت و نهمین دوره آزمون پیش کارورزی و شصت و ششمین دوره آزمون علوم پایه پزشکی توسط دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

بر اساس نتایج اعلام شده از مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 6 نفر از دانشجویان رشته پزشکی این دانشگاه بشرح ذیل موفق به کسب رتبه کشوری در شصت و نهمین دوره آزمون پیش کارورزی و شصت و ششمین دوره آزمون علوم پایه پزشکی گردیدند:

 

نام و نام خانوادگی دانشجو

رتبه و نمره کسب شده

آزمون جامع

1

آقای رضا نیکخو امیری

رتبه اول (نمره 185)

با 9 نمره اختلاف با نفر دوم

شصت و نهمین  دوره آزمون پیش کارورزی

2

پارسا حلالخور

رتبه 9 (نمره 169)

شصت و نهمین  دوره آزمون پیش کارورزی

3

سید امیرمحمد رضایی مجد

رتبه 11 (نمره 167)

شصت و نهمین  دوره آزمون پیش کارورزی

4

محمد امین حاجی اندواری

رتبه 14 (نمره 164)

شصت و نهمین  دوره آزمون پیش کارورزی

5

مهدیه بیابانی مقدم

رتبه 16 (نمره 162)

شصت و نهمین  دوره آزمون پیش کارورزی

6

پارسا فارابی خانقاهی

رتبه 15 (نمره 162)

شصت و ششمین دوره آزمون علوم پایه