فهرست

برگزاری آزمون دکترای تخصصی (PhD) در ۱۷ رشته در دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری آزمون دکترای تخصصی (PhD) در ۱۷ رشته بطور سراسری همزمان با سایر دانشگاههای کشور در دانشگاه علوم پزشکی بابل