فهرست

برگزاری آزمون الکترونیک زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

آزمون الکترونیک زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE در روز پنجشنبه مورخ  16/4/1401 در سالن آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.