فهرست

دانشگاه علوم پزشكی بابل در هفتمين همايش كشوري " ادغام آموزش پزشكي در نظام سلامت "

حضور معاون محترم آموزشي و كارشناسان دبيرخانه تحول و نوآوري دانشگاه علوم پزشكي بابل در هفتمين همايش كشوري” ادغام آموزش علوم پزشكي در نظام سلامت”: دستاورد پرافتخار و تجلي مرجعيت علمي نظام جمهوري اسلامي ايران