فهرست

بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صنایع مبلمان لاوین

اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با هدف آشنایی اعضای هیئت علمی با شرکت های صنعتی و بهره مندی دانشگاه و صنعت از تجربیات علمی و عملی یکدیگر از صنایع مبلمان لاوین بازدید نمودند. این بازدید با هماهنگی بسته حرکت بسوی دانشگاه نسل سوم در تاریخ 4 بهمن 1401 برگزار گردید.