فهرست

برگزاری دومین جلسه آموزشی با محوریت "هوش مصنوعی و چشم انداز آینده"

دومین جلسه آموزشی با محوریت "هوش مصنوعی و چشم انداز آینده" با همکاری بسته حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) در تاریخ 11 بهمن ماه 1401 در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید .