فهرست

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه، محل و زمان برگزاری آزمون های جامع پیش کارورزی، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی اسفند ماه ۱۴۰۱

آزمون جامع

تاریخ برگزاری ساعت شروع آزمون

محل آزمون

پیش کارورزی

روز پنجشنبه

مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱

۸:۳۰ صبح

سالن امتحانات دانشکده پیراپزشکی 

طبقه دوم: شماره 10585-10501

طبقه اول:شماره 10613-10586

علوم پایه پزشکی

سالن طبقه اول دانشکده پیراپزشکی: شماره 16545-16501

و سالن امتحانات دانشکده توانبخشی  (ورود از دانشکده پیراپزشکی):

شماره:16589-16546

علوم پایه دندانپزشکی

سالن طبقه اول سالن امتحانات دانشکده توانبخشی (طبقه اول): ورود از دانشکده پیراپزشکی: شماره 2515-2501

نقشه گوگل

نقشه محل آزمون روی گوگل

داوطلبین گرامی می توانند از ساعت ۱۱ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ جهت دریافت کارت ورود به جلسه به آدرس اینترنتی azmoon.mubabol.ac.ir مراجعه نمایند.کد کاربری، شماره دانشجویی و کلمه عبور، کد ملی داوطلب می باشد. از طریق دکمه ی ورود به پنل کاربری کارت ورود به جلسه را دریافت و پس از چاپ در روز آزمون به همراه داشته باشید. همچنین به همراه داشتن کارت ملی در روز آزمون الزامی است.آزمون ها بصورت کاغذی می باشد.

ورود تمامی داوطلبین از درب اول دانشکده پیراپزشکی (با تابلوی سر در مرکز آزمون های الکترونیک) می باشد.

محل دریافت تلفن همراه و کیف: سالن همکف کلاس شماره 2

محل سالن امتحانات دانشکده پیراپزشکی: منتها الیه سمت راست دانشکده

راهنمای آزمون بشرح ذیل می باشد.ضمنا دانشجویانی که به کرونا مبتلا هستند در بدو ورود فرم خود اظهاری زیر را تکمیل و به مسئولین تحویل نمایند:

راهنمای آزمون: