فهرست

درخشش دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی سال 1402

درخشش خانم کوثر حسنی، آقایان علی طاهر نژاد لداری، سید امیرمحمد رضایی مجد و رضا نیکخو امیری دانشجویان استعدادهای درخشان علوم پزشکی بابل در پنجاهمین آزمون دستیاری تخصصی پزشکی