فهرست

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه، محل و زمان برگزاری آزمون های جامع پیش کارورزی، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی شهریور ماه 402

آزمون جامع

تاریخ برگزاری ساعت شروع آزمون

محل آزمون

پیش کارورزی

روز پنجشنبه

مورخ 402/6/2

۸:۳۰ صبح

سالن امتحانات دانشکده توانبخشی (طبقه اول):

ورود از دانشکده پیراپزشکی

علوم پایه پزشکی

سالن طبقه اول و دوم دانشکده پیراپزشکی

علوم پایه دندانپزشکی

سالن طبقه دوم سالن امتحانات دانشکده پیراپزشکی 

نقشه گوگل

نقشه محل آزمون روی گوگل

داوطلبین گرامی می توانند از ساعت 12روز سه شنبه مورخ 1402/05/31دریافت کارت ورود به جلسه به آدرس اینترنتی azmoon.mubabol.ac.ir مراجعه نمایند.کد کاربری، شماره دانشجویی و کلمه عبور، کد ملی داوطلب می باشد. از طریق دکمه ی ورود به پنل کاربری کارت ورود به جلسه را دریافت و پس از چاپ در روز آزمون به همراه داشته باشید. همچنین به همراه داشتن کارت ملی در روز آزمون الزامی است.آزمون ها بصورت کاغذی می باشد.

ورود تمامی داوطلبین از درب اول دانشکده پیراپزشکی (با تابلوی سر در مرکز آزمون های الکترونیک) می باشد.

محل دریافت تلفن همراه و کیف: سالن همکف کلاس شماره 2

محل سالن امتحانات دانشکده پیراپزشکی: منتها الیه سمت راست دانشکده

راهنمای آزمون بشرح ذیل می باشد.ضمنا دانشجویانی که به کرونا مبتلا هستند در بدو ورود فرم خود اظهاری زیر را تکمیل و به مسئولین تحویل نمایند:

راهنمای آزمون: