فهرست

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی بیرونی اعتباربخشی موسسه ای با حضور جناب آقای دکتر کارگری (مسئول دبیرخانه جامع اعتباربخشی های دانشگاه علوم پزشکی سمنان)

کارگاه آموزشی ارزیابی بیرونی اعتباربخشی موسسه ای با حضور جناب آقای دکتر کارگری (مسئول دبیرخانه جامع اعتباربخشی های دانشگاه علوم پزشکی سمنان) ، رؤسای محترم دانشکده ها، مدیران اجرایی و مسئولین معاونت های (فرهنگی، آموزشی،تحقیقات و فناوری، توسعه مدیریت و منابع)  ساعت 10-8 روز یکشنبه مورخ 26/06/1402 در سالن توانمندسازی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید.