فهرست

تقدیر مدیر آمار و فناوری دانشگاه از رابط آماری معاونت آموزشی

مدیر آمار و فناوری دانشگاه جناب آقای مهندس اکبری با حضور در حوزه معاونت آموزشی از زحمات سرکار خانم فروغ رمضانیان رابط آماری معاونت آموزشی به موجب فعالیت موثر و مستمر ایشان در زمینه گردآوری و انتقال داده های آماری قدردانی نمود.