فهرست

بازدید هیات ارزشیابی رشته تخصصی ارتوپدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آقای دکتر رحیمی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه از بازدید هیات ارزشیابی رشته تخصصی ارتوپدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد:

هیات ارزشیابی رشته تخصصی ارتوپدی وزارت متبوع،  آقایان دکتر قندهاری، دکتر غفاری و آقای ترکمن در روز شنبه مورخ 6/7/1402 از گروه تخصصی ارتوپدی این دانشگاه بازدید بعمل آوردند و از عملکرد گروه ابراز رضایت نمودند.

شایان ذکر است دکتر مظفرپور رئیس محترم دانشگاه درجلسه ای که با هیات مذکور در مرکز آموزش درمانی شهید بهشتی برگزار گردید نسبت به تامین اعتبار بمنظور خرید تجهیزات مورد نیاز جهت توسعه گروه قول مساعد دادند.